Realizujeme pro Vás následující typy staveb


Dopravní stavby

 • realizace novostaveb i oprav komunikací s různými povrchovými kryty
 • realizace novostaveb, rekonstrukcí a oprav lesních cest
 • realizace nových mostních konstrukcí a rekonstrukcí mostů
 • realizace zpevněných ploch (parkoviště, odstavné plochy)
 • realizace chodníků
 • realizace cyklostezek

Inženýrské stavby

 • realizace vodovodů
 • realizace kanalizací a ČOV

Pozemní stavby

 • realizace rodinných domů
 • realizace průmyslových objektů ( sklady, výrobní haly )
 • realizace občanských a sociálních budov ( domy s pečovatelskou službou, školy, jídelny, tělocvičny, zdravotnická zařízení )

Vodohospodářské stavby

 • realizace kompletních úprav toků bystřin a řek
 • realizace nových a opravy stávajících vodních a retenčních nádrží
 • realizace poldrů
 • realizace příčných stabilizací koryt bystřin a řek ( jezy, přehrážky, prahy z kamene, betonu i dřeva)
 • realizace opevnění břehů toků různými technologiemi provádění (gabiony, zdivo z kamene, dlažby z kamene, kamenné záhozy, kamenné rovnaniny)